X
Eshop Akcie Novinky Kontakt

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na internetovej stránke predávajúceho www.nechtovydizajn.sk (ďalej len ako „obchodné podmienky„).  

1.2 Predávajúcim a  prevádzkovateľom internetového obchodu www.nechtovydizajn.sk je obchodná spoločnosť Niki Design, s.r.o., IČO: 50 259 458, DIČ: 2120252706, IČ DPH: SK2120252706, so sídlom 940 01 Nové Zámky, Turecká 40, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40537/N (ďalej len ako „predávajúci„).

1.3 Kupujúcim sú fyzické osoby (spotrebitelia) alebo právnické osoby bez ohľadu na právnu formu, ktoré zašlú objednávku tovaru a uzatvoria kúpnu zmluvu s predávajúcim v súlade s bodom 2.2 článku II. týchto obchodných podmienok (ďalej len ako „kupujúci„).

1.4 Kontaktné informácie:

 • telefónne číslo pre vybavovanie objednávok: +421 907 821 735
 • adresa internetového obchodu: www.nechtovydizajn.sk
 • email pre vybavovanie objednávok: info@nechtovydizajn.sk
 • adresa miesta prevádzkarne predávajúceho: 940 01 Nové Zámky, Turecká 40
 • bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu: 3655029254/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0036 5502 9254

1.5 Orgán dozoru a dohľadu nad činnosťou predávajúceho:
Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Staničná 9

 II. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 2.1 Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár (vloží tovar do košíka). Predávajúci akceptuje len objednávku uplatnenú prostredníctvom svojho internetového obchodu. Kupujúci musí vyplniť všetky požadované políčka objednávkového formulára vrátane spôsobu dopravy, spôsobu platby tovaru a svoje identifikačné a kontaktné údaje.

2.2 Po prijatí objednávky predávajúci túto objednávku spracuje a zašle kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (email) elektronickú správu o prijatí objednávky. V prípade, ak táto elektronická správa o prijatí objednávky kupujúcemu nebude doručená do 2 dní, vyžaduje sa, aby kupujúci kontaktoval predávajúceho na emailovej adrese: info@nechtovydizajn.sk alebo na telefónnom čísle: +421 907 821 735.  Prijatím objednávky zo strany predávajúceho sa považuje kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za uzatvorenú. V prijatí objednávky budú zo strany predávajúceho spresnené podrobnosti k objednanému tovaru ako sú dodacia lehota, spôsob platby, údaje k platbe, doručenie tovaru a pod.

2.3 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.4 Predávajúci aj kupujúci sú viazaní objednávkou tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy.  

2.5 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku najneskôr do 12 hodín. Objednávku môže kupujúci stornovať len písomnou formou (emailom). 

III. Cena a platobné podmienky 

3.1 Internetový obchod predávajúceho obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim spolu s farebnými fotografiami tovaru. Informácie o cene tovaru sú uvedené v ponuke internetového obchodu predávajúceho, pričom tieto ceny zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty. Cena tovaru uvedená v ponuke internetového obchodu v sebe nezahŕňa náklady za dopravu tovaru.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu tovaru uvedenú v ponuke internetového obchodu. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že kupujúci si ešte tovar neprevzal.

3.3 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

3.4 Cenu tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:

 • v hotovosti pri osobnom odbere na adrese prevádzkarne predávajúceho
 • v hotovosti na dobierku; platí sa dopravcovi pri preberaní zásielky
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho

3.5 V prípade platby v hotovosti na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru od dopravcu. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná vopred; predávajúci zasiela tovar až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.

3.6 Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru (daňový doklad) na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy. Predávajúci je platcom DPH. Faktúra bude odovzdaná kupujúcemu spolu s dodaným tovarom.

3.7 Náklady za dopravu, ktorú si kupujúci zvolil v objednávke znáša zo svojho kupujúci, a to vo výške uvedenej v rámci procesu objednávky tovaru.

 IV. Podmienky dodania tovaru

4.1 Kupujúci sa zaväzuje od predávajúceho prevziať objednaný tovar na adrese uvedenej na objednávke tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade voľby bezhotovostnej platby, predávajúci zasiela objednaný tovar až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. 

4.2 Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve, a to: 

 • adresa na území Slovenskej republiky uvedená ako dodacie miesto,
 • adresa prevádzkarne predávajúceho v prípade osobného odberu

4.3 Kupujúci bude o čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom emailu.

4.4 Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar. V prípade, ak je zásielka tovaru poškodená, resp. nekompletná, kupujúci je povinný o tom informovať predávajúceho na telefónnom čísle uvedenom v bode 1.4 týchto obchodných podmienok a následne bez zbytočného odkladu písomne na emailovej adrese info@nechtovydizajn.sk.  

4.5 Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať len v týchto prípadoch:

 • ak je obal dodaného tovaru vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu tovaru
 • tovar nie je kompletný.

4.6 Ak kupujúci tovar prevzal, reklamácia vád tovaru sa riadi ustanoveniami článku VI. týchto obchodných podmienok.  

4.7 Ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar dodaný riadne, je povinný predávajúcemu uhradiť náklady spojené so spätným dodaním tovaru.  

4.8 Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru (daňový doklad).    

V. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Kupujúci (ak je spotrebiteľom) je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

5.2 Kupujúci (ak je spotrebiteľom) môže od zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci realizuje odstúpenie od zmluvy písomnou formou, a to doporučenou zásielkou zasielanou na adresu sídla predávajúceho alebo na dresu prevádzkarne predávajúceho, zaslaním elektronickej správy (emailu) na emailovú adresu predávajúceho alebo doručením osobne do prevádzkarne predávajúceho. Formulár si môžete stiahnuť tu.

5.3 V prípade, ak kupujúci od zmluvy odstúpi, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje a zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

5.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci môže navrhnúť, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.5 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť tovar predávajúcemu na dobierku. Kupujúci môže požiadať predávajúceho o prepravu vráteného tovaru, v tom prípade znáša kupujúci náklady s tým spojené vo výške dohodnutej s predávajúcim.

5.6 Tovar nesmie byť poškodený, používaný, opotrebený, musí byť kompletný a v pôvodnom obale. Kupujúci má povinnosť vrátiť predávajúcemu spolu s tovarom aj doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú a boli mu odovzdané spolu s tovarom.

5.7 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5.8 Po dodržaní vyššie uvedeného postupu predávajúci prevezme tovar od kupujúceho a skontroluje ho. Predávajúci najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti kupujúcemu cenu za vrátený tovar, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.  

5.9 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu za vrátený tovar pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.10 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

5.11 Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:

 • ak kupujúci riadne a včas neuhradí dohodnutú kúpnu cenu,
 • ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar.

5.12       Predávajúci realizuje odstúpenie od zmluvy písomnou formou, a to doporučenou zásielkou zasielanou na adresu miesta trvalého bydliska kupujúceho, na dresu sídla kupujúceho alebo zaslaním elektronickej správy (emailu) na emailovú adresu kupujúceho.

VI. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

6.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, resp. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.

6.2 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené kupujúcim alebo osobami, ktorým kupujúci umožnil manipuláciu s tovarom, spôsobené vyššou mocou, a za vady tovaru, na ktoré predávajúci kupujúceho upozornil pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

6.3 Záručná doba je 24 mesiacov, ak pri niektorom tovare nie je uvedená dlhšia záručná doba a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

6.4 Kupujúci má práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ) a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ak je kupujúcim právnická osoba).

6.5 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu v rámci záručnej doby písomne, a to na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim faktúrou (daňovým dokladom) a dokladom o zaplatení kúpnej ceny. V reklamácii musí presne opísať v čom vidí vady tovaru. Ďalšie podmienky uplatnenia reklamácie, ak je kupujúcim fyzická osoba spotrebiteľ sú obsiahnuté v Reklamačnom poriadku, ktorý si môžete stiahnuť tu.

6.6 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

6.7 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie v súlade s ust § 18 ods. 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

VII. Ochrana osobných údajov

7.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, sa spravuje zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov„). 

7.2 Kupujúci ako dotknutá osoba vyhlasuje, že predávajúcemu udelil dobrovoľne súhlas na spracúvanie osobných údajov v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to v rozsahu podľa tohto článku obchodných podmienok predávajúceho.

7.3 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho za účelom splnenia si svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a za účelom zasielania informácií o ponuke predávajúceho.

7.4 Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, telefónne číslo a elektronická poštová adresa. 

7.5 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.

7.6 Udelený súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať, a to niektorým zo spôsobov uvedených v bode 5.2 týchto obchodných podmienok.

7.7 V prípade, ak si kupujúci vyžiada zasielanie informácií o ponuke predávajúceho na jeho elektronickú poštovú adresu, o zrušenie tejto služby môže požiadať kedykoľvek správou zaslanou na elektronickú poštovú adresu predávajúceho uvedenú v bode 3.2 týchto obchodných podmienok.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Kupujúci vyjadruje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, ich obsahu porozumel a súhlasí s nimi, a to prostredníctvom aplikácie internetového obchodu predávajúceho (tzv. zaškrtávacie políčko). Pre kupujúceho sa tieto obchodné podmienky stávajú záväznými doručením objednávky predávajúcemu.

8.2 Ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

8.3 Právne vzťahy týmito obchodnými podmienkami výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ďalších relevantných právnych predpisov.

8.4 Kupujúci (ak je spotrebiteľom) súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy v súlade s ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

8.5 Ak je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. V tomto prípade namiesto neplatného ustanovenia platí ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí primeraná úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

8.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, prípadne doplniť. Zmeny a doplnky obchodných podmienok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na internetovej adrese predávajúceho www.nechtovydizajn.sk, ak v nich nie je uvedený neskorší dátum účinnosti.  

8.7 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11. 2017

Kontakt

Adresa a miesto, kde nás najdete

Niki Design, s.r.o.
Turecká 40, 940 01, Nové Zámky
IČO: 50 259 458, DIČ: 2120252706, IČ DPH: SK2120252706

Telefón: +421 907 821 735
E-mail: info@nechtovydizajn.sk

Prevádzka: Niki Design, Turecká 40, 940 02, Nové Zámky
(Slepá ulica oproti poisťovni Allianz, centrum mesta)