X
Eshop Akcie Novinky Kontakt

Reklamačný poriadok

Alternatívne riešenie sporov

I. Základné ustanovenia

 1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na internetovej stránke www.nechtovydizajn.sk (ďalej len ako „reklamačný poriadok„).  

1.2 Predávajúcim a  prevádzkovateľom internetového obchodu www.nechtovydizajn.sk je obchodná spoločnosť Niki Design, s.r.o., IČO: 50 259 458, DIČ: 2120252706, IČ DPH: SK2120252706, so sídlom 940 01 Nové Zámky, Turecká 40, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40537/N (ďalej len ako „predávajúci„).

1.3 Kupujúcim sú fyzické osoby (spotrebitelia), ktoré zašlú objednávku tovaru a uzatvoria kúpnu zmluvu s predávajúcim v súlade s bodom 2.2 článku II. Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.nechtovydizajn.sk (ďalej len ako „kupujúci„).

1.4 Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kupujúcich, ktorí uzatvorili s predávajúcim kúpnu zmluvu a konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, podnikania alebo zamestnania; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1.5 Kontaktné informácie:

  • telefónne číslo pre informácie ohľadne vybavovania reklamácií: +421 907 821 735
  • adresa internetového obchodu: www.nechtovydizajn.sk
  • email pre vybavovanie reklamácií: info@nechtovydizajn.sk
  • adresa miesta prevádzkarne predávajúceho: 940 01 Nové Zámky, Turecká 40

 II. Všeobecné ustanovenia

2.1 Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

2.2 Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po prevzatí tovaru.

2.3 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

2.4 Záručná doba je 24 mesiacov, ak platné právne predpisy neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.5 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

2.6 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

III. Spôsob uplatnenia reklamácie

3.1 Reklamáciu uplatňuje kupujúci jednou z nasledovných možností:

  1. vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na vyššie uvedenú emailovú adresu; reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu.
  2. spísaním reklamácie a zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou na vyššie uvedenú emailovú adresu.

3.2 Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár/písomné oznámenie o uplatnení reklamácie, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru (ďalej len „požadované doklady“).

3.3 Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári/písomnom oznámení o uplatnení reklamácie nasledovné údaje:

  • identifikácia kupujúceho,
  • číslo elektronickej objednávky,
  • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny, 
  • dátum a podpis kupujúceho.

3.4 Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady. V prípade, že aj táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.

3.5 Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

3.6 Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

3.7 Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

IV. Nároky z uplatnenej reklamácie

4.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

V. Vybavenie reklamácie 

5.1 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5.2 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

 VI. Záverečné ustanovenia

6.1 Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu www.nechtovydizajn.sk.

6.2 Právne vzťahy týmto reklamačným poriadkom výslovne neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ďalších relevantných právnych predpisov.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok zmeniť, prípadne doplniť. Zmeny a doplnky reklamačného poriadku sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na internetovej adrese predávajúceho www.nechtovydizajn.sk, ak nie je uvedený neskorší dátum účinnosti. 

Kontakt

Adresa a miesto, kde nás najdete

Niki Design, s.r.o.
Turecká 40, 940 01, Nové Zámky
IČO: 50 259 458, DIČ: 2120252706, IČ DPH: SK2120252706

Telefón: +421 907 821 735
E-mail: info@nechtovydizajn.sk

Prevádzka: Niki Design, Turecká 40, 940 02, Nové Zámky
(Slepá ulica oproti poisťovni Allianz, centrum mesta)