X
Eshop Akcie Novinky Kontakt

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kupujúci – spotrebiteľ:

Meno a priezvisko, titul:                 …………………………….…………………………………………

Adresa bydliska:                            ……………………………………..…………………………………

Telefón:                                         ……………………………………………………………………….…

E-mail:                                            ……………………………………………….…………………………

týmto odstupujem od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetovej stránky www.nechtovydizajn.sk s

Predávajúcim:

Niki Design, s.r.o., IČO: 50 259 458, IČ DPH: SK2120252706

so sídlom 940 01 Nové Zámky, Turecká 40

Telefón:                +421 907 821 735

E-mail:                  info@nechtovydizajn.sk 

Číslo objednávky:                       ..……………………….........………………………………………………

Číslo faktúry:                              ….....……………………………….....…………………………………...

Dátum prevzatia tovaru:             ……………………......................................................................

Označenie vráteného tovaru:

……..ks                  ……………………………………………………………………….

……..ks                  ……………………………………………………………………….

……..ks                  ……………………………………………………………………….

 

Požadovaná cena má byť vrátená:

  • bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo*:

IBAN:     ……………………………………………………………………….

  • v hotovosti (len pri osobnom vrátení tovaru v mieste prevádzkarne predávajúceho)*

 

 

Zároveň vyhlasujem, že zakúpený tovar spolu s jeho príslušenstvom sa zaväzujem vrátiť predávajúcemu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

 

V......................................................., dňa ……………………........

 

 ...............................................................................

podpis kupujúceho (spotrebiteľa)

 

 

* nehodiace sa prečiarknite

 

Kontakt

Adresa a miesto, kde nás najdete

Niki Design, s.r.o.
Turecká 40, 940 01, Nové Zámky
IČO: 50 259 458, DIČ: 2120252706, IČ DPH: SK2120252706

Telefón: +421 907 821 735
E-mail: info@nechtovydizajn.sk

Prevádzka: Niki Design, Turecká 40, 940 02, Nové Zámky
(Slepá ulica oproti poisťovni Allianz, centrum mesta)