X
Eshop Akcie Novinky Kontakt

ochrana osobných údajov

Dodatok č.1 k Všeobecným obchodným podmienkam /doplňuje čl.VII Ochrana osobných údajov/

Organizačná smernica k ochrane osobných údajov  podľa Zákona č.18/2018 Z.z.
Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás poprosiť, 
aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám.

Niki Design, s r.o., spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov, ktorých účinnosť bude nadobudnutá 25.5.2018, t.j. podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ďalej len Zákon) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 
(O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – ďalej len Nariadenie).

V tomto dokumente zhrňujeme dôležité informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré nám v súvislosti s našou činnosťou - poskytovanie služieb, predaj tovaru. Poučenie je záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a jej partnerov. Pojednávajú o účele osobných údajov a presne stanovujú spôsoby, ako majú byť osobné údaje našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov chránené. Poučenie je súčasťou komplexných smerníc, ktoré sú uložené v priestoroch firmy a dostupné na vyžiadanie.

Prevádzkovateľ: Niki Design, s r.o., IČO: 50259458, sídlo: 
Turecká 40, 940 01 Nové Zámky
www.nechtovydizajn.sk

Zodpovedná osoba z hľadiska ochrany osobných údajov: 
Ing. Nikoleta Takácsová, konateľka
info@nechtovydizajn.sk, 0907821735

Rozsah spracovania osobných údajov:
Spoločnosť Niki Design,s r.o. spracováva osobné údaje za účelom evidencie klientov v internej databáze, kde sa tieto údaje zhromažďujú pre potreby označenia časového termínu služby ,vykonávanej v priestoroch Niki Design, s.r.o., a využívame ich pri odosielaní sms správy za účelom pripomienky termínu, alebo pri informovaní o prebiehajúcej akcii. Pri prevádzkovaní eshopu sa osobné údaje zhromažďujú za účelom vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru pre konečného spotrebiteľa a sú poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom formulára registrácie, elektronickou alebo písomnou cestou prípadne inou cestou, napríklad telefonicky alebo písomne.

Spracovávané osobné údaje môžu zahrňovať najmä:

 • Osobné údaje bežné:meno, priezvisko, emailová adresa a, pokiaľ sú zákazníkom poskytnuté, taktiež akademický titul, adresa trvalého bydliska, fakturačná adresa,telefónne číslo, email. V súvislosti s elektronickým prístupom k webovej stránke Niki Design, s.r.o. www.nechtovydizajn.sk sú spracované aj IP adresa, súbory cookies a prípadne device identifikátor zariadenia zákazníka (pre prípadnú zmenu rozlíšenia grafiky stránok pre väčší komfort zákazníka).

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

 • Osobné údaje citlivé, resp. zvláštnej kategórie (čl. 9 Nariadenia), 
  spoločnosť Niki Design,s r.o. nevyžaduje, nespracúva a ani neuchováva.

Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre spracovanie:
Osobné údaje zákazníkov sú spracované za účelom zaistenia ich riadnej účasti v systéme tak, aby bolo možné poskytnúť zákazníkovi všetky dojednané služby, bonusy a výhody, t.j. poskytnutie zliav, informácie o novinkách atď. Informácie sú využívané najmä pri komunikácii so zákazníkom
a to najmä:

 1. Pri identifikácii zákazníka v distribučnej sieti za účelom poskytnutia zľavy.
  2. Pre vnútornú komunikáciu so zákazníkom (napríklad zasielanie noviniek, automaticky generovaných upozornení o dosiahnutom
  bonuse, prípadne vystavenie potvrdenia pre daňové účely).

Zdroje osobných údajov: Spracovávané osobné údaje sú získavané od zákazníkov, a to najmä v súvislosti s registráciou v spoločnosti Niki Design, s r.o. osobne alebo prostredníctvom eshopu/formulár/.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov: Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a zákazník má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne.

Súhlas je možné odvolať v sídle prevádzky Niki Design, s.r.o., tiež písomným oznámením zaslaným na adresu sídla spoločnosti Niki Design, s r.o., alebo na emailovú adresu info@nechtovydizajn.sk.

Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené spoločnosti, môže spoločnosť spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

Subjekty spracovávajúce osobné údaje: Osobné údaje spracovávajú priamo zamestnanci alebo zmluvní partneri spoločnosti Niki Design, s r.o., 
a to v písomnej a elektronickej forme.

Osobné údaje môžu pre spoločnosť takto spracovávať tiež ďalšie subjekty v postavení tzv. spracovateľov, s ktorými spoločnosť uzavrie zmluvu o spracovaní osobných údajov. Ide výhradne o spoločnosti, ktoré sa priamo podieľajú na systéme fungovania spoločnosti Niki Design, s r.o. ako účtovná firma, firmy, ktoré vytvárajú Informačné systémy, firma, ktorá distribuuje tovar klientovi, firma, ktorá poskytuje služby externého skladu/eshop/. Mimo iné sú všetci partneri zmluvne viazaní ochranou údajov a úplným zákazom iného nakladania s osobnými údajmi ako pre spoločnosť Niki Design,s.r.o.
a jej výrobky či marketing.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám: Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) a osobám v pozícii spracovateľov osobných údajov činných pre Niki Design, s r.o. , s ktorými bude so spoločnosťou pri poskytovaní podpory spolupracovať.

Aktuálny zoznam spracovateľov spolupracujúcich so spoločnosťou 
Niki Design,s r.o. je uvedený v smerniciach spoločnosti 
a na firemných stránkach spoločnosti.

So zvláštnym predchádzajúcim súhlasom zákazníka môžu byť osobné údaje sprístupnené aj ďalším osobám, prípadne verejnosti v súvislosti s verejnou prezentáciou a marketingovou činnosťou spoločnosti.

Obdobie, pre ktoré zákazník súhlasí so spracovávaním
a doba uloženia osobných údajov:

Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na celé obdobie účasti zákazníka v Informačnom Systéme spoločnosti Niki Design. Obdobie, pre ktoré je súhlas udelený, končí taktiež odvolaním súhlasu.

Osobné údaje budú spracované a uložené po dobu účasti zákazníka v Informačnom Systéme spoločnosti Niki Design.

Potom, čo bude účasť zákazníka v systéme ukončená, uchováva spoločnosť osobné údaje len po dobu nevyhnutnú pre dodržanie legislatívy SR 
(zákony o účtovníctve a daniach).

Práva dotknutých osôb: V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti
od prevádzkovateľa vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, 
  ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, 
  ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
  ak došlo k porušeniu zákona.

Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov: Spoločnosť Niki Design, s r.o. sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety zákazníkom pri naplňovaní práv uvedených nižšie, ale aj ostatných Nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov).

• Právo na informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia.
• Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a spoločnosť je povinná túto informáciu
bez zbytočného odkladu odoslať.
• Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
• Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
• Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov v spoločnosti.
• Právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 odst. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Spoločnosť Niki Design, s r.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Niki Design, s r.o. ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať.
• Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Aktuálne platné znenie POUČENIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (posledná aktualizácia 22.mája 2018) je vždy zverejnené na stránkach spoločnosti.

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky, alebo Vám bolo niečo v týchto otázkach nejasné, neváhajte nás, prosím, kontaktovať, radi Vám odpovieme.

Zoznam spracovateľov osobných údajov spolupracujúcich so spoločnosťou Niki Design, s r.o.

Partneri prichádzajúci do styku (spracovávatelia OÚ)

S.D.Accounting,s.r.o. 
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. 
Torra,s.r.o.


v Nových Zámkoch, dňa 22.5.2018

Kontakt

Adresa a miesto, kde nás najdete

Niki Design, s.r.o.
Turecká 40, 940 01, Nové Zámky
IČO: 50 259 458, DIČ: 2120252706, IČ DPH: SK2120252706

Telefón: +421 907 821 735
E-mail: info@nechtovydizajn.sk

Prevádzka: Niki Design, Turecká 40, 940 02, Nové Zámky
(Slepá ulica oproti poisťovni Allianz, centrum mesta)